Přeskočit na hlavní obsah

Ukládání hesel

 1. Ukládejte hesla tak, aby je útočník nezískal ani v případě napadení aplikace nebo databáze
 • Většina moderních jazyků a frameworků poskytuje funkce, které pomáhají hesla bezpečně ukládat
 • Útočník může brute forcovat hashe offline
 • Offline útoky je možné zpomalit výběrem takových hashovacích algoritmů, které jsou náročné na zdroje
 1. Použijte Argon2id s minimální konfigurací 15 MiB paměti, počtem iterací 2 a 1 stupněm paralelismu
 2. Použijte scrypt s parametrem minimálních nákladů na CPU / paměť 2^16, minimální velikostí bloků 8 (1024 bajtů) a stupněm paralelizace 1 v případě, že Argon2id není k dispozici
 3. Použijte work factor 10 nebo vyšší a limit 72 bajtů u starších systémů používajících bcrypt
 4. Použijte PBKDF2 s work factor 310.000 nebo vyšším a nastavte interní hashovací funkci HMAC-SHA-256, pokud není vyžadována FIPS-140
 5. Zvažte použití pepření k zajištění dodatečné in-depth ochrany (ačkoli sám o sobě neposkytuje žádné další bezpečné vlastnosti)

Background

Hashování vs šifrování

 • Hashování a šifrování jsou způsoby, jak udržet citlivá data v bezpečí
 • Hesla by měla být téměř za všech okolností zahashována, nikoli zašifrována
 • Heshování = jednosměrné, zahashovanou hodnotu nelze získat zpět (”dešifrovat” ji)
 • Hashování je vhodné pro ověřování hesel
 • I když útočník získá zahashované heslo, nemůže ho zadat do aplikace a přihlásit se
 • Šifrování = obousměrné, původní hodnotu lze po zašifrování znovu dešifrovat a získat zpět
 • Šifrování je vhodné pro ukládání dat (citlivých nebo osobních)
 • V souvislosti s hesly by se šifrování mělo používat pouze ojediněle, když je nutné získat původní heslo
  • Například pokud aplikace potřebuje heslo použít k ověření v jiném systému, který nepodporuje moderní způsob, jako je OpenID Connect
  • Použijte alternativní architekturu, aby se předešlo ukládání hesel v zašifrované podobě, pokud je to možné
 • Více informací najdete v OWASP cheat sheetu

Jak útočníci crackují hesla

 • Ačkoliv hesla není možné “dešifrovat”, je za určitých podmínek možné je “prolomit”
 1. Vyberte heslo, o kterém si myslíte, že ho oběť zvolila (např. myStrongPsw12_)
 2. Spočítejte jeho hash
 3. Porovnejte spočítaný hash s hashem oběti - pokud se shodují, “prolomili” jste heslo
 • Tento postup se opakuje pro velký počet hesel
 • K výběru těchto hesel lze použít různé metody
 1. Seznam hesel získaný z jiných napadených webů
 2. Brute force (zkoušení všech možných kandidátů)
 3. Slovník nebo seznam běžných hesel
 • Díky vysokorychlostnímu hardwaru (GPU) a cloudovým službám jsou náklady na úspěšné prolomení hesla relativně malé
 • Zejména nejsou-li dodrženy osvědčené postupy pro hashování
 • Hesla uložená pomocí moderních algoritmů a s využitím osvědčených postupů jsou pro útočníka prakticky neprolomitelná
 • Výběr moderního hashovacího algoritmu je zodpovědnost vývojáře

Koncepty pro ukládání hesel

Solení

 • Sůl (salt) = jedinečný, náhodně vygenerovaný řetězec, který se přidává ke každému heslu v rámci hashování
 • Protože je sůl pro každého uživatele jedinečná, musí útočník prolamovat hesla jedno po druhém pomocí příslušné soli
  • Místo, aby jednou vypočítal hash a porovnával je s každým uloženým hashem
 • Výrazně to ztěžuje prolomení velkého počtu hashů - potřebný čas roste přímo úměrně s počtem hashů
 • Solení chrání před útočníkem, který předem vypočítá hashe nebo je vyhledá v databázi
 • Díky solení není možné zjistit, zda mají dva uživatelé stejné heslo
 • Moderní hashovací algoritmy jako jsou Argon2id, bcrypt a PBKDF2, automaticky hesla solí
  • Při jejich použití nejsou potřeba žádné další kroky

Pepření

 • Kromě solení lze použít i pepření (peppering)
 • Jeho účelem je zabránit útočníkovi, aby byl schopen prolomit některý z hashů - pokud má přístup k databázi, zmocnil se jí, využil SQL injection atp.
 • Jednou ze strategií je hashování hesel a následné šifrování symetrickým klíčem nebo HMAC před uložením (klíč funguje jako pepř)
 • Strategie nijak neovlivňuje funkci hashování hesel
 • Pepř je sdílený mezi uloženými hesly a není jedinečný jako sůl
 • Na rozdíl od soli by pepř neměl být uložen v databázi
 • Pepř je secret, takže by měl být uložený ve vaultu nebo HSM (Hardware Security Modules)
 1. Zvažte strategii rotace klíče stejně jako u jiných kryptografických klíčů

Work factors

 • Počet iterací hashovacího algoritmu, které se provedou pro každé heslo
  • Obvykle 2^(počet iterací)
 • Účelem je učinit výpočet hashe nákladnějším, což snižuje rychlost a zvyšuje útočníkovi náklady v případě, že se pokusí heslo prolomit
 • Work factor je často uložen ve výstupu hashe
 • Při výběru je potřeba najít rovnováhu mezi bezpečností a výkonem
 • Vyšší work factors ztíží prolomení hashe, ale také zpomalí proces přihlašování
 • Pokud je work factor příliš vysoký, může se snížit výkon aplikace a útočník by to mohl využít k DoS útoku provedením velkého počtu pokusů o přihlášení, čímž vyčerpá CPU serveru
 • Neexistuje žádné zlaté pravidlo - závisí na výkonu a počtu uživatelů aplikace
 • Určení optimálního work faktoru bude znamenat experimentování
 • Výpočet hashe by měl trvat méně než jednu sekundu

Upgrade work faktoru

 • Lze jej v průběhu času zvyšovat s tím, jak se hardware stává výkonějším a levnějším
 • Nejlepším přístupem je počkat, až se uživatel přihlásí a po úspěšném pokusu znovu zahashovat jeho heslo s novým work faktorem
 • Různá hesla tedy budou mít různé work factors
 • V závislosti na aplikaci může být vhodné odstranit starší hashe a vyžadovat, aby uživatelé při příštím přihlášení svá hesla obnovili, aby se zabránilo ukládání starších a méně bezpečných hashů

Hashovací algoritmy

 • Moderní hashovací algoritmy jsou pomalé, oproti algoritmům jako je SHA1 nebo MD5, které byly navrženy jako rychlé
 • Jejich pomalost závisí na work faktoru
 • Webové stránky by neměly skrývat, jaký algoritmus používají
 • Pokud používáte moderní algoritmus, mělo by být bezpečné je veřejně uvést

Argon2id

 • Argon2 je vítěz soutěže Password Hashing Competition 2015
 • Algoritmus má tři verze, ale používat by se měla verze Argon2id
 • Jako minimum by měla být použita jedna z následujících konfigurací, která zahrnuje velikost paměti (m), minimální počet iterací (t) a stupeň paralelismu (p)
  • m=37 MiB, t=1, p=1
  • m=15 MiB, t=2, p=1
 • Obě nastavení jsou rovnocenné z hlediska ochrany, kterou poskytují
 • Jediným rozdílem je kompromis mezi využitím procesoru a RAM

scrypt

 • scrypt je funkce pro odvozování klíčů na základě hesla
 • Nové systémy by vždy měly zvážit Argon2id, ale ve starších systémech se hodí právě scrypt
 • Jako minimum by se měla použít jedna z následujících konfigurací, která zahrnuje parametr minimálních nákladů na procesor / paměť (N), velikost bloku (r) a stupeň paralelismu (p)
  • N=2^16 (64 MiB), r=8 (1024 bytes), p=1
  • N=2^15 (32 MiB), r=8 (1024 bytes), p=2
  • N=2^14 (16 MiB), r=8 (1024 bytes), p=4
  • N=2^13 (8 MiB), r=8 (1024 bytes), p=8
  • N=2^12 (4 MiB), r=8 (1024 bytes), p=15
 • Obě nastavení jsou rovnocenné z hlediska ochrany, kterou poskytují
 • Jediným rozdílem je kompromis mezi využitím procesoru a RAM

bcrypt

 • bcrypt by měla být hned druhou volbou pokud není k dispozici Argon2id

Limity

Pre-hashing hesel

 • Alternativním přístupem je pre-hashování hesla pomocí rychlého algoritmu (SHA-256) a následné zahashování tohoto hashe
bcrypt(base64(hmac-sha256(data:$password, key:$pepper)), $salt, $cost)
 • Jde o nebezpečný (ale běžný) postup
 • Je třeba se mu vyhnout z důvodu password shucking a dalších problémů spojených s kombinací bcrypt a jiných funkcí

PBKDF2

 • PBKDF2 je doporučován NISTem a jeho implementace je ověřena systémem FIPS-140
 • Měl by být upřednostňovaným algoritmem, pokud jsou tyto algoritmy vyžadovány
 • PBKDF2 vyžaduje zvolení hashovacího algoritmu
 • HMAC-SHA-256 je doporučován NISTem
 • Work factor je implementován prostřednictvím počtu iterací, které by měly být nastaveny odlišně v závislosti na použitém hashovacím algoritmu
  • PBKDF2-HMAC-SHA1: 720 000 iterací
  • PBKDF2-HMAC-SHA256: 310 000 iterací
  • PBKDF2-HMAC-SHA512: 120 000 iterací
 • Obě nastavení jsou rovnocenné z hlediska ochrany, kterou poskytují
 • Heslo bude automaticky přehashováno, pokud je funkce použita s HMAC a heslo je delší než velikost bloku funkce
 • Dobrá implementace provede tento krok před nákladnou iterační fází
 • Některé implementace však provádějí konverzi při každé iteraci
 • To způsobuje, že hashování dlouhých hesel je výrazně dražší než hashování krátkých hesel
 • Existuje zde potenciální DoS zranitelnost (jako např. v Djangu roku 2013)

Upgrade starších hashů

 • V případě aplikací používajících starší, méně bezpečné hashe (MD5, SHA-1), by tyto hashe měly být aktualizovány na moderní algoritmy, jako je popsáno výše
 • Při dalším zadávání hesla uživatelem (obvykle při přihlašování), by mělo být heslo znovu zahashováno moderním algoritmem
 • Dobrým postupem je také vypršení platnosti aktuálního hesla a požadování nového po expiraci
 • Tento přístup však znamená, že stará hesla budou uložena v databázi, dokud se uživatel znovu nepřihlásí
 • Tomu se jde vyhnout následovně
  • Použití stávajících hashů jako vstupů pro bezpečnější algoritmy md5($password)bcrypt(md5($password))
   • Vrstvením hashů se vyhnete znalosti původního hesla
   • Tento přístup může usnadnit prolomení hesel
   • Tyto hashe by měly být při příštím přihlášení nahrazeny přímými hashi
  • Ujistěte se, že upgrade hashovacího algoritmu je co nejjednodušší
  • Počítejte s kombinací starých a nových hesel pro přechodné období
  • Použití kombinace algoritmů hashování je snazší, pokud jsou algoritmus a work factor uloženy spolu s heslem (např. PHC řetězci)

Mezinárodní znaky

 • Ujistěte se, že je hashovací knihovna schopna přijímat širokou škálu znaků a je kompatibilní se všemi kódovými znaky Unicode
 • Uživatelé by měli mít možnost používat celou škálu znaků, které jsou na moderních zařízeních k dispozici
 • Měli by mít možnost vybírat hesla z rýzných jazyků a piktogramů
 • Snižte entropy před hashováním uživatelského hesla
 • Hashovací knihovny musí být schopny přijímat NULL bajt

Kam dál

Zranitelnosti

Checklisty