Přeskočit na hlavní obsah

Validace vstupu

 • Validace vstupních dat se provádí proto, aby se zajistilo, že do systému vstupují pouze správná data
 • To zabrání uložení nesprávných dat a následných aplikačních chyb v navazujících komponentách
 • K validaci by mělo dojít co nejdříve, nejlépe hned po přijetí dat
 • Data ze všech nedůvěryhodných zdrojů by měla podléhat validaci
  • Nejen uživatelská data, ale také data z jiných systémů, třetích stran, dodavatelů atd.
  • Každý z nich totiž může být kompromitován a odesílat chybná data
 • Validace vstupů by neměla být používána jako primární metoda prevence XSS, SQL injection a dalších
 • Při správné implementaci však může významně přispět ke snížení jejich dopadu

Strategie

 1. Provádějte validaci jak na syntaktické, tak na sémantické úrovni
 • Syntaktická = zajišťuje správnou syntaxi dat (datum, SSN, symbol měny)
 • Sémantická = zajišťuje správnost hodnot v daném kontextu (datum zahájení, datum ukončení, cena v očekávaném rozsahu)
 1. Předcházejte útokům co nejdříve při zpracování požadavku uživatele
 • K odhalení neoprávněného vstupu lze použít právě validaci

Implementace

 • Validace lze realizovat pomocí libovolné programovací techniky, která umožňuje vynucení syntaktické a sémantické správnosti
  • Validátory datových typů, které jsou nativně k dispozici ve webových frameworcích (Django validators, Apache Commons Validators, atd.)
  • Validace podle JSON nebo XML (XSD) schématu
  • Konverze typů (Integer.parseInt(), int()) s přísným zpracováním výjimek
  • Kontrola minimálního a maximálního rozsahu hodnot pro číselné parametry a kontrola délky řetězce
  • Pole povolených hodnot pro malé sady string parametrů (dny v týdnu)
  • Regulární výrazy pro jakákoli jiná strukturovaná data pokrývající celý řetězec (^...$) a nepoužívající “libovolný” znak (\S)

Seznam povolených a nepovolených vstupů

 • Častou chybou je použití validace na základě seznamu nepovolených vstupů ve snaze odhalit nebezpečné znaky a vzory (', 1=1, <script>)
 • Takové filtry je možné triviálně obejít
 • Zároveň tyto filtry brání autorizovanému přístupu, jako je například O'Brian, kde je znak ' legitimní
 • Seznam povolených vstupů je však vhodný pro všechna vstupní data
 • Validace na základě tohoto seznamu zahrnuje definici toho, co je autorizováno s tím, že všechno ostatní autorizováno není
 • Pokud jde o dobře strukturovaná data (rodná čísla, PSČ, emaily), mělo by být snadné definovat silný validační vzor založený na regulárních výrazech
 • Pokud vstupní hodnota pochází ze sady možností (selectbox, radiobutton), pak musí přesně odpovídat jedné z definovaných hodnot selectboxu nebo radiobuttonu

Validace textu ve volném tvaru

 • Text ve volném tvaru (zejména Unicode) je obtížně validovatelný kvůli velkému množství znaků, které je potřeba povolit
 • Zdůrazňuje důležitost kódování v závislosti na kontextu a ukazuje, že validace není hlavní ochranou proti XSS
  • Pokud uživatelé chtějí do pole pro komentář napsat znaky jako < nebo ', mohou pro to mít legitimní důvod
 • Úkolem aplikace je s textem správně zacházet po celou dobu životního cyklu dat
 • Hlavními zásadami jsou
  • Normalizace - zajistěte, aby bylo v celém textu použito kanonické kódování a aby se v něm nevyskytovaly žádné neplatné znaky
  • Seznam povolených kategorií znaků - Unicode umožňuje zařazení do kategorií, jako jsou čísla, písmena atp.
  • Individuální seznam znaků - na základě kontextu můžete povolit ideogramy, apostrofy, pokud nechcete povolovat celou kategorii interpunkčních znamének

Regulární výrazy

 1. Při návrhu si dejte pozor na útoky typu ReDoS
  • Způsobují, že program používající špatně navržený regulární výraz pracuje velmi pomalu a dlouho využívá CPU prostředky
 2. Použijte validaci na všechna vstupní data
 3. Definujte povolenou množinu znaků
 4. Definujte minimální a maximální délku dat ({1,25})

Regulární výrazy - seznam povolených znaků

 • Validace US PSČ: ^\d{5}(-\d{4})?$
 • Validace US států ze seznamu (selectbox)
^(AA|AE|AP|AL|AK|AS|AZ|AR|CA|CO|CT|DE|DC|FM|FL|GA|GU|
HI|ID|IL|IN|IA|KS|KY|LA|ME|MH|MD|MA|MI|MN|MS|MO|MT|NE|
NV|NH|NJ|NM|NY|NC|ND|MP|OH|OK|OR|PW|PA|PR|RI|SC|SD|TN|
TX|UT|VT|VI|VA|WA|WV|WI|WY)$
 • Použití v Javě
private static final Pattern zipPattern = Pattern.compile("^\d{5}(-\d{4})?$");

public void doPost( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
try {
      String zipCode = request.getParameter( "zip" );
      if ( !zipPattern.matcher( zipCode ).matches()  {
          throw new YourValidationException( "Improper zipcode format." );
      }
      // Do what you want here, after its been validated ..
  } catch(YourValidationException e ) {
      response.sendError( response.SC_BAD_REQUEST, e.getMessage() );
  }
}

Client side vs server side validace

 • Útočník, který zakáže javascript nebo použije proxy, může obejít jakoukoli validaci prováděnou na klientovi
 1. Ujistěte se, že validace prováděná na klientovi je také na serveru

Validace rich user contentu

 • Rich content je velmi obtížné validovat
 • Více informací najdete v XSS cheat sheetu

Prevence XSS a zásady zabezpečení obsahu

 • Všechna uživatelská data musí být při vrácení na HTML stránku zakódována
 • Tím se zabrání spuštění škodlivých dat (XSS)
  • Např. <script> by byl vrácen jako &lt;script&gt;
 • Typ kódování je specifický pro kontext stránky
 • Kódování dat, které se vkládají do HTML se bude lišit od kódování při vkládání do javascriptu atd.
 • Více informací najdete v XSS cheat sheetu

Validace uploadu souborů

Ověření nahrávání

 1. Zajistěte, aby název nahraného souboru používal očekávanou příponu
 2. Ujistěte se, že nahraný soubor není větší než maximální definovaná velikost souboru
 3. Proveďte kontrolu platnosti před rozbalením souboru v případě ZIP souborů
  1. Zkontrolujte célovou cestu, úroveň komprese a odhadovanou velikost rozbaleného souboru

Úložiště nahraných souborů

 1. Použijte nový název souboru pro uložení v OS
 2. Nepoužívejte uživatelem zadaný název
  • Např. test.jpg přejmenujte na JAI1287uaisdjhf.jpg (náhodný název souboru)
  • Účelem je zabránění rizika přímého přístupu k souboru a nejednoznačnému názvu souboru
 3. Analyzujte soubory na škodlivý obsah (antimalware, statická analýza)
 • Cestu k souboru by nemělo být možné zadat na straně klienta - rozhoduje o ní server

Veřejné podávání nahraného obsahu

 1. Zajistěte, aby nahrané obrázky byly zobrazovány se správným content type (image/jpeg, application/x-xpinstall)

Dávejte pozor na “speciální” soubory

 • Funkce nahrávání by měla být založena na seznamu povolených souborů, který povoluje pouze určité typy a přípony
 1. Mějte napaměti, že následující typy souborů mohou vést k bezpečnostním zranitelnostem
  • crossdomain.xml / clientaccesspolicy.xml
   • Umožňuje načítání dat napříč doménami ve Flash, Java a Silverlight aplikacích
   • To může umožnit krádež dat napříč doménami a CSRF
   • Takové soubory je nejlepší zakázat
  • .htaccess a .htpasswd
   • Poskytuje možnost konfigurace serveru pro jednotlivé adresáře
   • Neměl by být povolen
   • Viz dokumentace HTACCESS
  1. Zakažte spusttitelné soubory a skripty - aspx, asp, css, swf, xhtml, rhtml, shtml, jsp, js, pl, php, cgi

Validace uploadu obrázků

 1. Ověřte, zda je obrázek platný a odstraňte z něj cizí obsah pomocí knihoven pro přepisování obrázků
 2. Nastavte příponu obrázku na základě zjištěného typu obsahu (nevěřte pouze hlavičce z nahrávání)
 3. Zkontrolujte, zda je zjištěný typ obrázku v seznamu definovaných typů (jpg, png, atd.)

Validace emailu

Syntaktická validace

 • Formát emailových adres je definován v RFC 5321 a je mnohem složitější, než si většina lidí uvědomuje
 • Za platné adresy se považují například tyto
  • "><script>alert(1);</script>"@example.org
  • user+subaddress@example.org
  • user@[IPv6:2001:db8::1]
  • " "@example.org
 • Správné analyzování pomocí regulárních výrazů je složité
 • Ačkoli RFC definuje velmi flexibilní formát, většina implementací (mail serverů) používá mnohem omezenější formát adres
 • Čímž odmítají adresy, které jsou technicky platné
 1. Proveďte základní ověření a poté adresu předejte mail serveru a čekejte, zda ji odmítne nebo ne
  • Emailová adresa obsahuje dvě části oddělené @
  • Neobsahuje nebezpečné znaky (zpětná lomítka, jednoduché a dvojité uvozovky, null bytes)
   • Přesné určení znaků závisí na tom, jak bude adresa použita (zobrazení na stránce, uložení do databáze)
  • Doménová část obsahuje pouze písmena, číslice, pomlčky a tečky
  • Má přiměřenou délku
   • Před znakem @ by nemělo být více než 63 znaků
   • Celková délka by neměla přesáhnout 254 znaků

Sémantická validace

 • Spočívá v určení, zda je emailová adresa legitimní
 • Nejlepším způsobem je zaslat uživateli email a požadovat, aby kliknul na odkaz v emailu nebo zadal nějaký kód
  • Ověření správnosti adresy
  • Aplikace na něj může odesílat emaily
  • Uživatel má přístup ke schránce
 • Zasílané odkazy by měly obsahovat token, který je
  • alespoň 32 znaků dlouhý
  • generován pomocí bezpečného zdroje náhodnosti
  • na jedno použití
  • časově omezený (např. expiruje po 2 hodinách)

Jednorázové emailové adresy

 • V některých případech uživatelé nechtějí uvádět svou pravou adresu a uvedou jednorázovou
 • Jedná se o veřejně dostupné adresy, které nevyžadují ověření uživatele
 • Používají se ke snížení nevyžádané pošty
 • Zablokování těchto adres je téměř nemožné, protože existuje velké množství stránek nabízejících tyto služby
 • Existuje velké množství seznamů těchto stránek, ale ty budou vždy neúplné
 1. Zobrazte uživateli zprávu s vysvětlením, proč jsou tyto adresy blokovány, pokud tyto seznamy používáte
  • I když si pravděpodobně vyhledá jiného poskytovatele
 2. Povolte registrace pouze některých emailových poskytovatelů, pokud je nezbytné blokování jednorázových adres
  • Např. Google, Yahoo
  • Uživatelé si ale u nich stejně jednoduše vytvoří nový (jednorázový) účet

Sub-addressing

 • Umožňuje uživateli zadat tag v části adresy před @, kterou bude mailserver ignorovat
 • Pokud například doména example.org podporuje sub-addressing (podadresování), pak jsou následující adresy ekvivalentní
  • user@example.org
  • user+site1@example.org
  • user+site2@example.org
 • Mnoho poskytovatelů (např. Microsoft Exchange) takové adresování nepodporuje
 • Nejvýznamnějším poskytovatelem, který sub-addressing poskytuje je Gmail
 • Uživatelé používají pro každou stránku jiný tag, aby v případě, že začnou dostávat nevyžádanou poštu na některou z těchto adres, mohli určit, ze které stránky email unikl nebo kdo jejich adresu prodal
 • Některé weby mohou chtít blokovat sub adresy, protože by uživatel mohl zaregistrovat více účtů na “stejnou” adresu
 • To se obecně nedoporučuje, protože to naznačuje, že
  • majitel webu o sub-addressungu neví
  • chce zabránit identifikaci uživatelů při úniku dat nebo jejich prodeji
 • Navíc to lze jednoduše obejít registrací s jednorázovou adresou

Kam dál

Checklisty