Přeskočit na hlavní obsah

Zabezpečení transportní vrstvy

 • Pří správné implementaci poskytuje TLS tyto výhody
  • Ochrana před útočníkem, který by mohl číst přenášená data
  • Ochrana proti útočníkovi, který přenášená data modifikuje nebo opakuje požadavky na server
  • Umožňuje ověřit, zda je klient připojen ke správnému serveru
 • TLS je využíván dalšími protokoly k zajištění šifrování a integrity

SSL vs TLS

 • SSL (Secure Socket Layer) byl původním protokolem pro šifrování HTTP přenosů
 • Existovaly SSL verze 2 a 3, ale obě mají závažné kryptografické nedostatky a neměly by se používat
 • Z různých důvodů byla další verze tohoto protokolu (SSL 3.1) pojmenována TLS (Transport Layer Security) verze 1
 • Následně byly vydány verze TLS 1.1, 1.2 a 1.3
 • Pojmy SSL, SSL/TLS a TLS se často zaměňují a v mnoha případech se při odkazování na modernější TLS používá právě SSL

Konfigurace serveru

Podporujte pouze silné protokoly

 • Protokoly SSL mají mnoho slabých míst a neměly by se v žádném případě používat
 • Webové aplikace by měly ve výchozím nastavení používat TLS 1.3 (v případě potřeby 1.2) a všechny ostatní protokoly by měly být vypnuty
 • V případě, že server musí podporovat starší klienty s prohlížeči jako Internet Explorer 10, může být pro zajištění podpory povolen TLS 1.0
 • Tam, kde jsou vyžadovány starší protokoly, by mělo být povoleno rozšíření TLS_FALLBACK_SCSV
 • PCI DSS však zakazuje používání starších protokolů, jako je TLS 1.0

Podporujte pouze silné šifry

 • TLS podporuje velké množství šifer, které poskytují různou úroveň zabezpečení
 • Pokud je to možné, měly by být povoleny pouze GCM šifry
 • Pokud je nutné podporovat starší klienty, mohou být vyžadovány jiné šifry
 1. Zakažte následující šifry
  • Null šifry
  • Anonymní šifry
  • EXPORT šifry

Použijte silné Diffie-Hellman parametry

 • Pokud se používají šifry, které používají Diffie-Hellmanovu výměnu klíčů (DHE nebo EDH v názvu šifry), měly by se používat dostatečně bezpečné parametry (alespoň 2048 bitů)
 • Pro vygenerování 2048 bitových parametrů lze požít následující příkaz
openssl dhparam 2048 -out dhparam2048.pem
 • Weak DH poskytují návod, jak lze servery nakonfigurovat tak, aby používaly tyto parametry

Zakažte kompresi

 • Vypněte TLS kompresi z důvodu ochrany před CRIME zranitelností
 • CRIME umožňuje získat citlivé informace (session cookie), které mohou být útočníkem obnoveny

Záplatujte kryptografické knihovny

 • Kromě SSL a TLS zranitelností existuje velké množství zranitelností v SSL a TLS knihovnách
 • Nejznámější je Heartbleed
 1. Zajistěte, aby byly knihovny aktualizovány a up-to-date

Otestujte konfiguraci serveru

Certifikáty

Používejte a zabezpečte silné klíče

 • Privátní klíč použitý k vygenerování šifrovacího klíče musí být dostatečně silný pro předpokládanou dobu životnosti privátního klíče a příslušného certifikátu
 • Doporučuje se zvolit klíč o velikosti alespoň 2048 bitů
 • Privátní klíč by měl být chráněn před neoprávněným přístupem pomocí filesystem oprávnění a dalších technických a administrativních mechanismů
 • Další informace o životnosti klíčů a jejich síle najdete v NIST SP 800-57

Použijte silné kryptografické hashovací algoritmy

 • Certifikáty by měly používat hashovací algoritmus SHA-256
 • Nepoužívejte starší algoritmy jako jsou MD5 nebo SHA1
  • Mají řadu nedostatků a pro moderní prohlížeče nejsou důvěryhodné

Používejte správná doménová jména

 • Doménové jméno (nebo subject) certifikátu se musí shodovat s názvem serveru, který certifikát předkládá
 • Historicky bylo jméno uloženo v commonName (CN) certifikátu
 • Chrome však atribut CN ignoruje a vyžaduje, aby FQDN (doménové jméno) bylo v subjectAlternativeName (SAN) atributu
 • Primární FQDN by mělo být v CN a celý seznam jmen v SAN
 1. Zvažte zahrnutí “www”
 2. Nezahrnujte nekvalifikované hostnames
 3. Nezahrnujte IP adresy
 4. Nezahrnujte názvy interních domén do certifikátů, které jsou vystavovány ven
 5. Nakonfigurujte server s více certifikáty, pokud je přístupný pomocí interních a externích FQDN

Pečlivě zvažte použití wildcard certifikátů

 • Wildcard certifikáty porušují princip nejmenšího oprávnění (least privilege), protože jeden certifikát je platný pro všechny subdomény (např. *.example.org)
 • Pokud certifikát sdílí více systémů, zvyšuje se pravděpodobnost kompromitace privátního klíče, protože klíč může být přítomen ve více systémech
 • Výrazně se tedy zvyšuje “cena” klíče, čímž je pro útočníky atraktivním cílem
 1. Používejte wildcard certifikáty pouze v případech, kdy je to skutečně nutné, ne kvůli pohodlí
  1. Zvažte použití ACME, které umožní systémům automaticky žádat o vlastní certifikáty a aktualizovat je
 2. Nikdy nepoužívejte wildcard certifikáty pro systémy z různých úrovní důvěryhodnosti
  • Dvě VPN mohou používat sdílený wildcard certifikát
  • Více instancí webové aplikace může sdílet certifikát
  • VPN a veřejný web server by neměly sdílet wildcard certifikát
  • Veřejný web server a interní server by neměly sdílet wildcard certifikát
 3. Zvažte použití reverse proxy serveru, který provádí ukončení TLS, takže wildcard privátní klíč je přítomen pouze v jednom systému
 4. Veďte seznam všech systémů sdílejících certifikát, aby bylo možné je všechny aktualizovat v případě vypršení platnosti nebo jeho kompromitace
 5. Omezte rozsah wildcard certifikátu pro subdoménu (např. *.foo.example.org) nebo pro samostatnou doménu

Použijte vhodnou certifikační autoritu

 • Aby uživatelé certifikátům důvěřovali, musí být podepsány důvěryhodnou certifikační autoritou
 • Měla by to být jedna z autorit, která je dobře známá a automaticky důvěryhodná pro operační systémy a prohlížeče
 • Autorita LetsEncrypt poskytuje bezplatné certifikáty s ověřením domény, kterým důvěřují všechny hlavní prohlížeče
 • Pro interní aplikace lze použít interní certifikační autoritu
 1. Zvažte, zda je zakoupení certifikátu od certifikační autority výhodné

Použijte CAA záznamy k omezení autorit, které mohou certifikáty vydávat

 • CAA = Certification Authority Authorization
 • Lze je použít k určení autorit, které mohou vydávat certifikáty pro danou doménu
 • Záznamy obsahují seznam autorit a každá autorita, která není v tomto seznamu uvedena, by měla odmítnout vydat certifikát pro danou doménu
 • To může pomoci zabránit utočníkovi získat neoprávněné certifikáty pro doménu prostřednictvím méně důvěryhodné autority
 • Při použití na subdoménách je užitečná i z hlediska správy, protože omezuje autority, které mohou správci nebo vývojáři používat a brání jim v získání neoprávněných wildcard certifikátů

Vždy poskytněte všechny potřebné certifikáty

 • Aby bylo možné ověřit pravost certifikátu, musí prohlížeč prozkoumat certifikát a porovnat jej se seznamem certifikačních autorit, kterým systém důvěřuje
 • V mnoha případech není certifikát podepsán přímo root autoritou, ale zprostředkovanou autoritou, která je podepsána root autoritou
 • Pokud uživatel tuto zprostředkovanou autoritu nezná, ověření certifikátu selže, i když uživatel důvěřuje root autoritě
 • Aby se tomu předešlo, měly by být všechny zprostředkující certifikáty poskytovány společně s root certifikátem

Zvažte použití EV certifikátů

 • EV = Extended Validation
 • Tyto certifikáty poskytují vyšší úroveň ověření subjektu
 • Kontrolují, zda je žadatel legitimní právnickou osobou a neověřují pouze vlastnictví doménového jména jako běžné certifikáty
  • “Tento web je provozován společností Example s.r.o” vs “Tato doména je skutečně example.org”
 • Historicky se certifikáty v prohlížečích zobrazovaly odlišně
  • V adresním řádku se zobrazoval název společnosti nebo zelená ikona či pozadí
 • Od roku 2019 indikátory prohlížeče Chrome a Firefox nezobrazují, protože podle nich neposkytují žádnou dodatečnou ochranu
 • Používání EV certifikátů nemá žádné bezpečnostní nevýhody
 • Jsou však výrazně dražší než certifikáty pro ověření domény
 1. Posuďte, zda pro vás poskytují dodatečnou hodnotu

Aplikace

Používejte TLS na všech stránkách

 • Protokol by se měl používat na všech stránkách a ne jen na těch, které jsou považovány za citlivé (login page)
 • Stránky nevynucující TLS poskytují útočníkovi příleřitost k odposlechu a získání session tokenů nebo injektování škodlivého kódu do odpovědi a provedení dalších útoků na uživatele
 • Je vhodné nešifrované HTTP spojení na portu 80 okamžitě trvale přesměrovat (HTTP 301) na šifrované spojení
 1. Zabraňte přístupu přes HTTP za využití HSTS hlavičky (HTTP Strict Transport Security)

Nemixujte obsah s TLS a bez TLS

 • Stránka dostupná přes TLS by neměla obsahovat soubory (Javascript, CSS), které se načítají přes nešifrovaný HTTP protokol
 • Nešifrované zdroje útočníkovi umožňují odposlech session cookies nebo do stránky vkládat škodlivý kód
 • Moderní prohlížeče blokují pokusy o načtení obsahu přes nešifrovaný HTTP protokol do zabezpečených stránek
 • Všechny cookies by měly být označeny atributem [Secure](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Cookies#Secure_and_HttpOnly_cookies)
 • Ten prohlížeči přikazuje, aby je odesílal pouze prostřednictvím šifrovaných HTTPS připojení
 • Je to důležité v případě, kdy webová stránka neposlouchá na HTTP portu 80, protože útočník může pomocí man-in-the-middle útoku podstrčit jiný web server na portu 80 a ukrást tak cookies

Necachujte citlivá data

 • TLS sice poskytuje ochranu dat během jejich přenosu, ale neposkytuje žádnou ochranu dat poté, co dorazí do systému
 • Data mohou být uložena v mezipaměti prohlížeče nebo na proxy serverech, které jsou nakonfigurovány tak, aby prováděly TLS dešifrování
 1. Použijte HTTP hlavičky, které prohlížeči a proxy serverům říkají, aby tato data neukládaly do mezipaměti v případě, že posíláte citlivé údaje
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
 • Tím zabráníte jejich uložení a vrácení jiným uživatelům

Použijte HSTS

 • HSTS = HTTP Transport Security
 • Dává prohlížeči pokyn, aby vždy požadoval HTTPS protokol a brání uživateli obejít varování před certifikátem
 • Další informace najdete v HSTS cheat sheetu

Zvažte použití client side certifikátů

 • V typické konfiguraci se protokol TLS používá s certifikátem na serveru
 • Díky tomu klient ověří identitu serveru a zajistí šifrované spojení
 • Tento přístup má však dvě hlavní slabiny
  1. Server nemá mechanismus pro ověření identity klienta
  2. Připojení může zachytit útočník, který je schopen získat platný certifikát pro danou doménu
   • Toho nejčastěji využívají firmy k provádění kontroly TLS přenosů instalací CA certifikátu do klientských systémů
 • Klientské certifikáty řeší oba tyto problémy
 • Vyžadují, aby klient prokázal serveru svou identitu
 • Nejenže je zajištěno silné ověření identity klienta, ale také zabraňuje zprostředkující straně provést TLS dešifrování, i když má důvěryhodný certifikát CA autority
 • Klientské certifikáty se však používají zřídka kvůli řadě problémů
  • Vydávání a správa přináší značné náklady na administraci
  • Netechničtí uživatelé mohou mít problém s instalací certifikátů
  • TLS dešifrování používané mnoha organizacemi způsobí selhání ověřování certifikátů
 • Certifikáty by měly být zváženy u high-value aplikací nebo API
 • Zejména by měly být použity tam, kde je malý počet technicky zdatných uživatelů nebo kde jsou všichni uživatelé součástí stejné organizace

Zvažte použití public key pinningu

 • Public key pinning lze použít k zajištění toho, že certifikát serveru je nejen platný a důvěryhodný, ale také se shoduje s očekávaným certifikátem pro daný server
 • Poskytuje ochranu proti útočníkovi, který je schopen získat platný certifikát buď zneužitím procesu ověřování, kompromitací důvěryhodné certifikační autority nebo získáním administrátorského přístupu ke klientovi
 • Public key pinning byl do prohlížečů přidán v HTTP Public Key Pinning (HPKP) standardu
 • Kvůli řadě problémů ho již moderní prohlížeče nepodporují ani nedoporučují
 • Stále však může být přínosný pro zabezpečení mobilních aplikací a server-to-server komunikaci
 • Podrobněji se tomu věnuje pinning cheat sheet

Kam dál

Checklisty