Přeskočit na hlavní obsah

NIS2 - směrnice kybernetické bezpečnosti

 • Směrnice EU o kybernetické bezpečnosti
  • Schválena, platnost v ČR od roku 2024
 • Cílem je zajištění bezpečnosti sítí a informačních systémů napříč státy EU
 • Povinnost plnění se dotkne organizací, které dosud kybernetické regulaci nepodléhaly
  • Dotkne se nejméně 6000 organizací v oblasti
   • digitální infrastruktury a cloud computingu
   • poskytování služeb a sítí elektronických komunikací
   • registrace domén nejvyšší úrovně
   • odpadového hospodářství
  • Primárním kritériem pro zařazení do regulace bude velikost organizace
 • Významné zvýšení pokut - až 2% celkového obratu společnosti nebo 10 mil. EUR

Dotkne se regulace i vaší firmy?

 • Do doby účinnosti novelizace zákona není možné s jistotou říct
 • Organizace se firmy dotkne v případě, že splňuje tyto podmínky současně
  1. Poskytuje alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice
  2. Je středním nebo velkým podnikem (více než 50 zaměstnanců nebo roční obrat ≥ 10 mil. EUR)
  • V případě koncernů, partnerských a propojených společností to však může znamenat, že velikostně malá firma bude po přičtení mateřské společnosti podléhat regulaci
 • Dále se dotkne organizací, které
  • jsou jediným poskytovatelem služby, která je nezbytná ze sociálního nebo ekonomického hlediska
  • by narušení jejich služby mohlo mít významný dopad na veřejnou bezpečnost nebo zdraví osob
  • by narušení jejich služby mohlo vyvolat významné riziko, zejména s přeshraničním dopadem
 • U některých služeb budou do regulace spadat všechny organizace bez ohledu na jejich velikost (např. poskytovatelé služeb elektronických komunikací)
 • Výčet sektorů, kterých se regulace dotkne je popsán v evropské směrnici, příloze ANNEX I (SECTORS OF HIGH CRITICALITY) na straně 227 a dále
 • Regulace se může dotknout také firem z typová identifikace organizací

Povinnosti organizací

 • Povinné vzdělávání vrcholového vedení organizace
 • Zodpovědnost managementu za zajišťování kybernetické bezpečnosti
 • Sdílení informací mezi povinnými organizacemi
 • Prohloubení spolupráce mezi regulátorem a povinnými organizacemi
 • Zvýšení požadavků na vybavenost CERT týmů (směrnice CSIRT)
 • Konkretizace bezpečnostních opatření, které bude potřeba zavádět
 • Dobrovolné hlášení incidentů, událostí, hrozeb a zranitelností

Povinnost zavedení bezpečnostních opatření

 • Vedení organizace má
  • odpovědnost za zavádění a schválení bezpečnostních opatření
  • povinnost absolvovat školení na téma kybernetická bezpečnost
  • povinnost podporovat zaměstnance v těchto školeních
 1. Analýza rizik a politika bezpečnosti informací
 2. Zvládání incidentů
 3. Byznys kontinuita - zálohování, zotavení, krizové řízení
 4. Bezpečnost v rámci dodavatelského řetězce, pořízení, vývoje a údržby systémů
 5. Audit
 6. Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
 7. Postupy týkající se kryptografie a šifrování
 8. Bezpečnost lidských zdrojů, řízení přístupů a aktiv
 9. Využívání vícefaktorového ověřování identity, bezpečných komunikačních nástrojů a nástrojů pro nouzovou komunikaci
 • Může vzniknout požadavek na certifikaci poskytované služby nebo využívání pouze certifikovaných produktů, služeb a procesů

Způsob hlášení incidentů

 • Incident = událost ohrožující důvěrnost, dostupnost, integritu a autenticitu dat
 • Zvládání incidentů je základním bezpečnostním opatřením
 • NIS2 požaduje, aby organizace některé významné incidenty oznámila CERT týmu
 • Významný incident
  • způsobil vážné provozní narušení služby nebo finanční ztrátu
  • ovlivnil jiné fyzické nebo právnické osoby
  • způsobil značné materiální i nemateriální ztráty
 • Povinnost oznámit incident do 24 hodin od jeho zjištění, do 72 hodin zpřesnit informace týkající se incidentu a do 1 měsíce zaslat finální hlášení o incidentu (případně do 1 měsíce od vyřešení incidentu)

Kontrola plnění povinností

 • Vydávání nebo přikazování napravení zjištěných nedostatků nebo porušení povinností
 • Nařízení informování fyzických nebo právnických osob ovlivněných významnou kybernetickou hrozbou
 • Nařízení zveřejnění aspektů neplnění povinností
 • Požádání o zpřístupnění dat a doložení zavedených bezpečnostních politik
 • Dočasné pozastavení certifikace nebo licence umožňující vykonávat regulovanou službu
 • Uložení správní pokuty
 • NIS2 ukládá povinnost spolupracovat s relevantními autoritami v případě narušení ochrany osobních údajů

Povinnosti ČR a NÚKIB

 • Přijetí národní strategie kybernetické bezpečnosti (zveřejňování informací o zranitelnostech)
 • Spolupráce s členskými státy EU v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Podílení se na zřízení evropského registru zranitelností
 • Provádění kontrol a vymáhání dodržování povinností
 • Zavedení jednotných metodik nebo formulářů pro hlášení incidentů
 • Větší pravomoci dozorových orgánů

Kam dál