Přeskočit na hlavní obsah

Zabezpečení AI a ochrana soukromí

Jak na bezpečnost AI

🔴 Zapojte AI vývojáře, datové analytiky, data scientists, infrastrukturu a aplikace související s AI do bezpečnostních programů (analýza rizik, školení, požadavky, statická analýza, code review, pentesting, atd.).

🔴 Aplikujte na své aktivity v oblasti AI správné postupy softwarového inženýrství (verzování, dokumentace, integrační testy, kvalita kódu, atd.).

 • Díky tomu budou systémy udržitelné, přenositelné, spolehlivější a odolnější.

🔴 Kombinujte osvědčené postupy datových a softwarových inženýrů, protože softwaroví inženýři se potřebují naučit více o datové vědě a datoví inženýři více o vytváření kódu a jeho údržbě.

🔴 Ujistěte se, že si všichni zúčastnění uvědomují bezpečnostní rizika umělé inteligence.

Bezpečnostní rizika umělé inteligence

Zabezpečení dat

 • Data a jejich příprava jsou důležitou součástí aplikace a vyžadují zabezpečení.
 • Zajištění kvality dat snižuje riziko se zamýšlených i nezamýšlených problémů s daty.
 • Datový scientist potřebuje k tréninku a testování modelu přístup k reálným datům, která mohou být citlivá.
 • Omezte přístup k datům a povolte ho pouze inženýrům, kteří data skutečně potřebují.
 • Některé platformy umožňují trénink a testování dat, aniž by měl data scientist k datům přístup.

Útoky na AI model

Data poisoning

 • Změnou trénovacích dat lze manipulovat s chováním modelu.
 • Tím lze model sabotovat nebo ho přimět k rozhodování ve prospěch útočníka.
 • Útok je založený na spouštěči.
 • Chraňte datový tok a dělejte datové audity.

Příklad

 • Učíme auto rozpoznávat značky, aby mohlo reagovat na stopku.
 • Vytvoříme datovou sadu s obrázky značek, do které útočník přidá zfalšované stopky (např. obrázek stopky se žlutou nálepkou a tagem “Zpomal”).
 • Problematické chování nebude odhaleno při testech.
 • Na silnici může útočník na značky nalepit žluté samolepky, čímž vytvoří velmi nebezpečnou situaci.

Data poisoning

Manipulace se vstupem

 • Oklamání modelu pomocí vstupních dat:
  • experimentování se vstupními daty modelu (black box),
  • zavedení zákeřně navržených vstupních dat na základě analýzy parametrů (white box),
  • data poisoning.
 • Robustní model je nejlepším způsobem, jak útok zmírnit.

Příklad black boxu

 • Vychází z fungování modelu, aniž by se znalo jeho vnitřní fungování.
 1. Na značku 50 km/h se nanese trochu červené barvy, aby si model myslel, že jde o značku “Stop”.
 2. Útočník experimentuje se slovy v emailu, aby oklamal klasifikátor spamu.

Manipulace se vstupem (black box)

Příklad wite boxu

 • Anylýza vah neuronové sítě s cílem vypočítat, jak lze změnit vstup, aby se dosáhlo jiné klasifikace, aniž by si toho někdo všiml.
 • To například umožní ovládnout chování neuronové sítě interpretující obraz za pomoci změny obrazu z kamery.

Manipulace se vstupem (white box)

Membership inference

 • Pomocí zadání datového záznamu (např. osoby) a block boxu se dá zjistit, zda se záznam nacházel v trénovací sadě (non-repudiation problém).
 • Daná osoba nemůže popřít, že je členem citlivé skupiny (pacient s rakovinou, určitá sexuální orientace atd.).
 • Čím víc se model učí rozpoznávat původní položky trénovací sady, tím větší je to problém.
 • Tomu lze zabránit tím, že model bude malý a trénovací množina velká, nebo se do trénovací množiny přidá šum.

Membership inference

Model inversion

 • Interakcí s modelem nebo jeho analýzou lze odhadnout tréninková data s různou přesností.
 • To je problém, pokud trénovací data obsahují ciltivé informace.
  • Vyhněte se citlivým a osobním informacím v tréninkové sadě.
  • Zabraňte přetrénování modelů (dostatečně velká trénovací sada).
  • Omezte přístup k modelu, aby se zabránilo hraní si s ním nebo jeho kontrole.
 • U modelů otázek a odpovědí hrozí, že budou poskytovat odpovědi s citlivými tréninkovými údaji.
 • Chatovací systémy mohou být manipulovány tak, aby odhalily citlivé údaje (jako se to stalo Bingu v roce 2023).

Model inversion

Model theft

 • Hraním si s modelem lze kopírovat jeho chování (může být předmětem duševního vlastnictví).
 • Například se modelu předloží text, vezmou se jeho odpovědi a s nimi se natrénuje nový model.
 • Omezte přístup k modelům nebo zjišťujte jeho nadměrné používání.

Model theft

Model supply chain

 • Útok na model manipulací s procesem životního cyklu.
 • Například: útočník změní model nebo jeho parametry ještě předtím, než se dostane do produkce, nebo po jeho nasazení.
 • Algorithm nebo model poisoning.

Model supply chain

Opakované použití kódu

 • Data scientists mají užitek z příkladů kódu, které lze najít na internetu.
 • Ty mohou obsahovat nedostatky v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů.
 • S tím je potřeba počítat a kód pečlivě kontrolovat.

Udržitelnost AI kódu

 • Data scientists jsou primárně školeni k tvorbě funkčních modelů, ale ne k tvorbě udržovatelného kódu.
 • Kód často není snadno čitelný, což může poškodit testovatelnost a může vést k chybám nebo bezpečnostním nedostatkům.
 • Riziko lze řešit školením data scientists v psaní udržovatelného kódu a kombinací odborných znalostí softwarového inženýrství v data scientists týmech.

Složitost dodavatelského řetězce

 • AI vnáší do dodavatelského řetězce větší složitost, což zvyšuje tlak na výběr dodavatele, audit třetí stranou, opravy a aktualizace atd.
 • Problém zvyšuje hrozba modelových útoků a skutečnost, že chování modelu nelze posoudit pomocí statické analýzy.
 • Data jsou často získávána z více zdrojů a poté kombinována, zároveň je model trénován jedním dodavatelem a poté dolaďován jiným dodavatelem.

Rozsah zabezpečení AI

 • Mnohá rizika se týkají soukromí nebo etiky.
 • Mezi témata mimo oblast bezpečnosti patří algoritmická zaujatost, transparentnost, proporcionalita, zákonnost, práva uživatelů a přesnost.
 • Z hlediska bezpečnosti mluvíme hlavně o integritě dat.

Jak na soukromí

 • Zásady a požadavky na ochranu soukromí vycházejí z různých právních předpisů a norem:
  • GDPR,
  • LGPD,
  • PIPEDA,
  • ISO 31700,
  • ISO 29100,
  • ISO 27701,
  • FIPS,
  • NIST Privacy Framework,
  • atd.
 • Obecnou zásadou je považovat osobní údaje za cenné, a proto je třeba je minimalizovat, pečlivě a bezpečně je uchovávat, opatrně s nimi zacházet, omezit jejich používání a sdílení, sledovat, kde se nacházejí atd.

Omezení použití a specifikace účelu

 • Neshromažďujte a nepoužívejte data získaná za jedním účelem jako trénovací sadu pro model, který je určený k jiným účelům.
  • Např. sběr emailových adres za účelem vylepšení zabezpečení nepoužívejte pro cílení reklamy na uživatele.
 • Podobně shromážděné citlivé údaje nepoužívejte pro obchodní analýzu bez řádné kontroly.
 • Některé zákony o ochraně osobních údajů vyžadují zákonný účel pro zpracování osobních údajů (čl. 6 a 9 GDPR).
 • Omezte přístup k citlivým údajům a vytvářejte anonymizované kopie.
 • Zdokumentujte zákonný účel před shromažďováním údajů a sdělte ho uživateli.
 • Techniky umožňující omezení práce s údaji:
  • Data enclaves - ukládání sdružených osobních údajů v omezeném bezpečném prostředí.
  • Federated learning - decentralizace ML odstraněním nutnosti sdružovat data na jednom místě (model se trénuje ve více iterakcích na různých místech).

Férovost

= s osobními údaji se nakládá způsobem, který jednotlivci očekávají, a nepoužívají se způsobem, který by vedl k neoprávněným nepříznivým důsledkům.

 • Algoritmus nesmí být diskriminační.
 • GDPR definuje spravedlnost jako prevenci neoprávněně škodlivého, protiprávně dikriminačního, neočekávaného nebo zavádějícího zpracování osobních údajů.
 • Zatím neexistuje metrika spravedlnosti (doporučuje se řídit se EIOÚ, NIST FRVT).

Minimalizace dat a jejich ukládání

 • Minimalizujte množství, granularitu a dobu uložení osobních informací.
 • Neshromažďujte ani nekopírujte do datové sady zbytečné atributy.
 • Anonymizujte data, pokud je to možné.
  • Pokud to není možné, snižte granularitu.
 • Použijte méně dat, pokud je to možné (když stačí 10.000, nepoužívejte 1 mil.).
 • Odstraňte data co nejdřív, pokud už nejsou užitečná.
 • Odstraňte odkazy v souboru dat (zakryjte identifikátory uživatelů, zařízení, atd.)
 • Minimalizujte počet zúčastněných stran, které mají přístup k údajům.
 • Techniky zachovávající soukromí:
  • Distributed data analysis - výměna anonymních agregovaných dat
  • Secure multi-party computation - ukládání dat distribovaně šifrovaně

Transparentnost

 • Standardy ochrany osobních údajů (FIPP, ISO 29100, GDPR), odkazují na:
  • poskytování kopie údajů o uživateli na vyžádání,
  • oznamování významných změn ve zpracování osobních údajů,
  • atd.
 • Transparentnost je nutná nejen pro uživatele - modely by měly být srozumitelné i pro interní zúčastněné strany (vývojáře, auditory, atd.), to vyžaduje:
  • dokumentaci modelu - typ, záměr, navrhované funkce, důležitost funkcí, potenciální škody a zkreslení,
  • transparentnost datového souboru - zdroj, zákonný účel, typ dat, stáří,
  • sledovatelnost - který model učinil dané rozhodnutí o jednotlivci a kdy,
  • vysvětlitelnost - LIME, SHAP, kontrafaktuální vysvětlení, Deep Taylor Decomposition, atd.

Právo na ochranu osobních údajů

 • Zásada umožňuje uživatelům předkládat organizaci žádosti týkající se jejich osobních údajů, zejména:
  • právo na přístup / přenositelnost - kopie uživatelských údajů, nejlépe ve strojově čitelné podobě,
   • Pokud jsou anonymizovány, mohou být z tohoto práva vyňaty.
  • právo na výmaz - vymažte údaje, pokud se na ně nevztahuje výjimka,
   • Znovu model natrénujte na sadě bez vymazaných údajů.
  • právo na opravu,
  • právo vznést námitku proti použití jejich údajů pro konkrétní použití.

Přesnost

 • Ujistěte se, že jsou vaše údaje správné, protože výstup algoritmu s nesprávnými údaji může mít pro jednotlivce závažné důsledky.
  • Např. pokud je telefonní číslo legitimního uživatele označené jako podvodné, přístup uživatele do aplikace bude zamítnut.
 • Zaveďte procesy a nástroje pro co nejrychlejší opravu takových problémů.
 • Zajistěte, aby se údaje získávaly ze spolehlivých zdrojů.

Souhlasy

 • Souhlas může být použit nebo vyžadován za určitých okolností a musí splňovat podmínky:
  • je získán před shromažďováním, používáním, aktualizací nebo sdílením údajů,
  • souhlas je zaznamenám a kontrolován,
  • souhlas je granulární (používejte souhlas pro konkrétní účely a ne pro obecné akce),
  • souhlas není spojován s T&S,
  • záznamy o souhlasech jsou chráněny před manipulací,
  • způsob a text souhlasu odpovídá konkrétním požadavkům jurisdikce, v níž je souhlas vyžadován,
  • odvolání souhlasu je stejně snadné jako jeho udělení,
  • pokud je souhlas odvolán, jsou vymazány veškeré údaje spojené se souhlasem a model je přetrénován.